Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Fabex of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:      Leo Faber

Onderneming:     Fabex

Adres:                De Zwaai 43.  9202 TK Drachten, Nederland

E-mail:               info@fabex.nl

Telefoon:           +31 (0) 85 001 3239

KvK-nummer:     56495730

Fabex is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Fabex is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Fabex is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Fabex, waaronder https://fabex.nl.

Fabex verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Fabex opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Fabex. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Fabex om de overeenkomst uit te voeren.

Fabex gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Fabex altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Fabex worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Fabex altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@fabex.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 3 maanden na het versturen van de vrijblijvende offerte, of voor de duur van de geldigheid van de vrijblijvende offerte indien deze langer geldig is dan 3 maanden;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Fabex gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Fabex, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het uitvoeren van de dienst wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@fabex.nl.

Het staat Fabex vrij een lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Fabex ernstig hebben beschaamd. Deze specifieke lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Fabex. Deze lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Fabex. In ieder geval worden opgenomen op deze lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Fabex.

Een downloadbare versie van Dit Privacy Statement vind u hier.